Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre e-shop


FRESH GARDEN s.r.o. so sídlom Mrázová 13, 831 06 Bratislava, IČO: 45 522 464 , zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 64833/B (ďalej len ako „FRESH GARDEN“)


 1. Akúkoľvek objednávku tovarov je potrebné uskutočniť prostredníctvom stránky www.freshgarden.sk, a to vyplnením objednávkového formulára a údajov o objednávateľovi. Zákazník si môže vybrať spôsob doručenia buď prostredníctvom kuriéra alebo osobné prevzatie objednávky v konkrétne zadanej prevádzke FRESH GARDENu. Zákazník je oprávnený objednávku zrušiť najneskôr do 10 minút od uskutočnenia objednávky prostredníctvom webovej stránky FRESH GARDENu, alebo na konkrétnej prevádzke.
 2. Prevádzkové hodiny a adresa jednotlivých prevádzok FRESH GARDENu sú uvedené na internetovej stránke spoločnosti.
 3. Cena za donášku závisí od konkrétnej lokality a je uvedená na internetovej stránke.
 4. Platba za tovary a služby je realizovaná v prípade donášky kuriérom v hotovosti/stravnými lístkami pri odovzdaní objednávky, resp. pred odovzdaním objednávky bezhotovostným prevodom elektronickými prostriedkami prostredníctvom internetovej stránky FRESH GARDENu a prepojenia na stránky CardPay, Tatrapay. Pri prevzatí objednávky na konkrétnej prevádzke je možné platbu realizovať všetkými obvyklými spôsobmi.
 5. Približný čas donášky bude aktuálne uvedený na internetovej stránke FRESH GARDENu. FRESH GARDEN zabezpečí primerané zabalenie a dopravu objednaného tovaru v súlade s objednávkou.
 6. V prípade, že objednávku nie je možné vybaviť zákazník bude kontaktovaný pracovníkom FRESH GARDENu a to telefonicky alebo prostredníctvom e – mailu. V prípade ak zákazník nebude súhlasiť s alternatívnym ponúknutým riešením, objednávka bude stornovaná a v prípade ak už uhradil cenu objednávky táto mu bude v celom rozsahu vrátená.
 7. Spôsob uplatnenia a vybavenia reklamácii je uvedenom v osobitnom Reklamačnou poriadku FRESH GARDEN, ktorý je sprístupnený na internetovej stránke spoločnosti.

Reklamačný poriadok (Na stiahnutie - PDF 45KB)


Ochrana osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o ochrane osobných údajov“).

Účelom tejto informácie je poskytnutie základných informácií týkajúcich sa spracúvania osobných údajov dotknutých osôb spoločnosťou FRESH GARDEN s.r.o., IČO: 45 522 464, so sídlom Mrázová 13, 831 06 Bratislava („Spoločnosť“ aj ako „Prevádzkovateľ“) a informácií o právach dotknutých osôb v zmysle nariadenia a zákona.

Spoločnosť v súvislosti so spracúvaním osobných údajov určila zodpovednú osobu, ktorá plní úlohy vyplývajúce z nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete v prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek ohľadom spracúvania osobných údajov kontaktovať na adrese sídla spoločnosti Mrázová 13, 831 06 Bratislava alebo na emailovej adrese laurincová@freshgarden.sk.


Získavanie osobných údajov

Spoločnosť získava a spracúva osobné údaje:

 • od svojich zákazníkov pri online objednávkach donášky jedla z ponuky Spoločnosti
 • od osôb, ktoré dobrovoľne poskytli svoje osobné údaje (mailom, na sociálnych sieťach)

Spoločnosť získava osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie poskytnutia svojich služieb v rámci predmetu jej podnikania a teda v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt, emailová adresa.

Spoločnosť získava len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie záväzkov, ktoré zákazník od prevádzkovateľa očakáva. Jedná sa o údaje, ktoré sú nevyhnutné na uzatvorenie kúpnej zmluvy, informáciu o stave objednávky a doručenie objednávky. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné prijatú objednávku spracovať. V súlade so zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a zák. 18/2018 Z.z. o ochrane osbných údajov je zákazník (dotknutá osoba) povinný pravdivo vyplniť všetky požadované údaje.


Účel spracovania osobných údajov

 1. vytvorenie elektronickej objednávky a zaslanie potrvrdenia o objednávke
 2. spracúvanie objednávok
 3. evidencia objednávok
 4. vystavenie Daňového dokladu v zmysle príslušných právnych predpisov
 5. doručenie objednávky
 6. účasť zákazníka vo „vernostnom programe“

Súhlas udelený dotknutou osobou

Spoločnosť spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe súhlasu výslovne udeleného dotknutou osobou.

Spoločnosť uchováva osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov a to do až do doby odvolania súhlasu dotknutej osoby, max. po dobu 10 rokov..

Zákazník (dotknutá osoba) má právo súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek slobodne odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.


Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomá toho, že údaje môžu byť v súvislosti s poskytovanými službami ukladané na serveroch Spoločnosti.

Dotknutá osoba má právo:

 1. vyžadovať od Spoločnosti:
  • potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané;
  • získať prístup k osobným údajom a ďalšie informácie a obdržať kópiu osobných údajov, ktoré spoločnosť spracúva;
  • opravu osobných údajov, ktoré spoločnosť spracúva, ak sú nesprávne alebo neúpné;
  • výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení alebo zákone o ochrane osobných údajov; najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich spoločnosť získala alebo spracúvala, ak dotknutá osoba odvolá súhlas a spoločnosť nemá iný právny základ na spracúvanie, ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, alebo ak spoločnosť spracúvala osobné údaje nezákonne;
  • obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov;
 2. kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov udelený spoločnosti s účinkami od momentu odvolania súhlasu („právo odvolať súhlas“);
 3. pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: + 421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk.

Zabezpečenie ochrany osobných údajov

Spoločnosť prijala všetky potrebné opatrenia na zachovanie utajenia a bezpečnosti poskytnutých osobných údajov. K osobným údajom zákazníkov majú prístup len oprávnené osoby prevádzakovateľa a sprostredkovateľa (napr. externá spoločnosť na donášku), ktorí sú povinní nakladať s nimi v zmysle zásad ochrany osobných údajov uvedených v bezpečnostnom projekte Spoločnosti a zmluve medzi Spoločnosťou a sprostredkovateľom.

Spoločnosť poskytnuté osoné údaje žiadnym spôsobom nesprístupňuje tretím osobám ani ich žiadnym spôsobom nezverejňuje.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov nás kontaktujte na jednej z doleuvedených adries:

info@freshgarden.sk

laurincova@freshgarden.sk


FRESH GARDEN s.r.o., Mrázová 13, 831 06 Bratislava

Fresh Garden na facebooku